Kallelse till styrelsemöte för Piratpartiet Norrköping

Härmed kallar jag till styrelsemöte för Piratpartiet Norrköping.

Tid: Torsdagen 13/12 kl. 18:00

Plats: Hemma hos mig på Nygatan 35 (karta)

Alla pirater och intresserade är välkomna, oavsett om man är medlem i lokalföreningen eller inte! Jag bjuder på luciafika med glögg och pepparkakor. :-) (Facebookevenemang.)

Nedan återfinns ett utkast till dagordning. Om någon styrelseledamot har någon punkt som hen vill föra upp på dagordningen, måste detta meddelas mig senast på torsdag 6/12 kl. 16:00.

Om jag inte får in någon ytterligare punkt, gäller dagens utkast som dagordning. I annat fall fastställer jag en ny version av dagordningen på torsdag kväll 6/12.

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn Wester
Ordförande

Utkast till dagordning

1) Mötets öppnande

2) Närvaro/frånvaro

3) Val av mötesfunktionärer
3.1) Val av mötesordförande
3.2) Val av mötessekreterare
3.3) Val av justerare

4) Adjungeringar

5) Godkännande av dagordningen

6) Partistyrelsens godkännande av föreningen

Piratpartiets partistyrelse godkände 2012-08-27 via ett Per Capsulam-beslut lokalföreningen i Norrköping.

Källa: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=37288

Wester yrkar:

 • Att det noteras till protokollet att föreningen är godkänd av Piratpartiets styrelse och formellt kan representera partiet lokalt.

7) Firmateckning

I föreningens stadgar sägs det ”5.2 Styrelsen beslutar om firmateckning för föreningen.”

På grund av bristande föreningsvana valde dock det extra medlemsmötet firmatecknare.

Wester yrkar:

 • Att styrelsen noterar att firmatecknare på grund av bristande föreningsvana valts av partiets extra medlemsmöte, och att styrelsen för detta verksamhetsår affirmerar det extra medlemsmötets beslut av valda firmatecknare, dvs. att firma tecknas var för sig av ordförande Torbjörn Wester och kassör Kristoffer Klasén.

8) Norrköpingsbloggen

Lokalföreningen i Norrköping har nu fått en plats på partiets hemsida, med blogg och möjlighet till statiska sidor. http://norrkoping.piratpartiet.se

Frågor för diskussion: Hur bör bloggen användas? Vilka statiska sidor bör finnas? Vem bör vara ansvarig?

Wester yrkar:

 • Att uppdra åt XX att till nästa styrelsemöte inkomma med ett förslag till arbetsordning för hur den lokala delen av partiets hemsida bör administreras av styrelsen?

9) Genomgång av verksamhetsplanen

Partiets extra medlemsmöte beslutade om nedanstående punkter i verksamhetsplanen:

9.1) Medlemsrekrytering

I dagsläget har Piratpartiet ca 200 medlemmar i Norrköpings kommun, varav en ytterst liten minoritet är medlemmar i PP Norrköping.

Wester yrkar:

 • Att styrelsen uppdrar åt ordförande att skicka ut ett e-postbrev till alla Piratpartiets medlemmar i kommunen, för att informera om att de kan bli medlemmar i lokalföreningen.
 • Att styrelsen sätter upp som målsättning att på ett organiserat sätt ringa minst tjugo passiva partimedlemmar inför varje piratfika, för att personligen bjuda in dem.
 • Att styrelsen uppdrar åt XX att till nästa styrelsemöte utarbeta ett enkelt utprintbart informationsblad om Piratpartiet Norrköping, för att kunna användas vid externa värvningskampanjer.

9.2) Återkommande piratfika

Målsättningen har varit att hålla piratfika varannan vecka. Detta har inte till fullo uppnåtts, och de fika som hållits har ibland saknat något annat syfte än (det i och för sig vällovliga) syftet att utgöra social samvaro.

Det vore önskvärt att på ett bättre sätt organisera regelbundet återkommande piratfika med högre närvaro, tydligare kontinuitet och tydligare specificerade syften.

Wester yrkar:

 • Att styrelsen beslutar att Piratfika ska hållas en gång i månaden i Norrköping, och i normalfallet alltid infalla den första torsdagen varje månad.
 • Att piratfika i normalfallet skall kombineras med styrelsemöte för föreningen, eller annan tydligt specificerad verksamhet.
 • Att nästa datum för piratfika ska vara torsdag 10 januari, och att det skall kombineras med styrelsemöte.
 • Att datum för nästnästa piratfika ska vara torsdag 7 februari, och att det skall kombineras med debattövningar.
 • Att datum och syfte med de två nästkommande piratfika alltid bör vara fastställda.

9.3) Anordna ytterligare sociala aktiviteter

Wester yrkar:

 • Att en genomgång av verksamhetsplanen ska vara ett stående inslag på föreningens styrelsemöten, men att styrelsen avvaktar med konkretisering av denna specifika punkt till första styrelsemötet nästa kalenderår.

9.4) Utveckla bra kommunikationsvägar med nya och gamla medlemmar

Frågor för diskussion: Hur ska de aktiva piraterna kommunicera med varandra i föreningen? Via mejl? Via en facebookgrupp? Via Skype?

9.5) Säkerställ stöd för föreningen i pirateweb

Ordförande har redan en dialog med lokale samordnaren Andreas Svensson om detta.

Wester yrkar:

 • Att ordförande får i uppgift att föra ett rudimentärt medlemsregister till dess att det finns stöd i PirateWeb för medlemsregistret.
 • Att frågan följs upp på nästa styrelsemöte.

9.6) Ålägga styrelsen att registrera föreningen hos skatteverket

Ordförande har skickat ansökan till skatteverket för att få organisationsnummer för föreningen.

Wester yrkar:

 • Att frågan följs upp på nästa styrelsemöte.

9.7) Ålägga styrelsen att upprätta nödvändiga bankkonton

Bankkonto krävs för att föreningen ska kunna ta emot medlemsavgifter, donationer och pengar från partiet centralt.

Wester yrkar:

 • Att uppdra åt kassör Kristoffer Klasén att så snart föreningen fått organisationsnummer från skatteverket, öppna bankkonto åt föreningen.
 • Att uppdra åt ordförande Torbjörn Wester att kommunicera bankkontot till partiet centralt, för att möjliggöra överföring av medel.

9.8) Anordna utåtriktad verksamhet, till exempel utdelning av flygblad

Wester yrkar:

 • Att konkretisering av denna punkt bordläggs till nästa styrelsemöte.

10) Kommunpolitik

Ett av föreningens huvudsyften är att utveckla och driva piratpartistisk kommunpolitik för Norrköping. I detta ingår bland annat att utforma ett kommunpolitiskt program och att vara aktiv i den lokala debatten.

10.1) Kommunpolitiskt program

Möjliga källor till ett kommunpolitiskt program för Norrköping – förutom sådana ställningstaganden som initieras av specifika lokala omständigheter – kan vara följande:
a) Centralt antagna ställningstaganden med bäring på lokalpolitik
b) Det lokalpolitiska program Piratpartiet gick till val på i Norrköping 2010
c) Lokalt tillämpliga ställningstaganden som andra lokalföreningar i partiet har gjort

Partiet tillämpar centralt en funktionell modell för att ta fram politiska program. Nämligen att låta medlemsmötet anta sakpolitiska ställningstaganden i punktforum, och överlåta åt styrelsen att utifrån detta utforma och anta programtexter.

Wester yrkar:

 • Att uppdra åt XX att till nästa styrelsemöte inkomma med ett förslag till proposition för hur Piratpartiet i Norrköping kan utforma och anta ett kommunpolitiskt program, efter den modell som används av partiet centralt.
 • Att uppdra åt XX att till nästa styrelsemöte inkomma med ett förslag till proposition med relevanta sakpolitiska ställningstaganden från det lokalpolitiska program Piratpartiet gick till val på i Norrköping 2010.
 • Att uppdra åt XX att till nästa styrelsemöte inkomma med ett förslag till proposition med lokalt tillämpliga sakpolitiska ställningstaganden som andra lokalföreningar i partiet diskuterat eller antagit.

10.2) Sakpolitiska ställningstaganden mellan medlemsmötena

Sakpolitiska ställningstaganden bör i normalfallet antas av föreningens medlemsmöte. Det kan dock uppstå ett behov av att styrelsen gör sakpolitiska ställningstaganden mellan medlemsmötena, för att kunna vara aktiv i den lokala debatten.

Wester yrkar:

 • Att styrelsen utser XX att inkomma med ett förslag till arbetsordning för hur styrelsen kan anta sakpolitiska ställningstaganden mellan medlemsmötena.

11) Diskussionspunkt – Aktuellt välkomstmejl till nya medlemmar

Är mejlet som skickas ut till nya partimedlemmar i Norrköping aktuellt? Innehåller det all relevant information?

12) Diskussionspunkt – Hur ska vi dra in pengar till föreningen?

Hur ska vi uppmuntra medlemmarna att betala 50 eller 100 kr. i medlemsavgift, istället för 0 kr.? Om vi deltar med närvaro på marknader, kan vi sälja något då? Kan vi delta på loppmarknad? Finns det något annat sätt att dra in pengar på?

13) Kampanjmaterial

Det bör finnas möjlighet för föreningen att beställa en del, för föreningen gratis, kampanjmaterial från partiet. Det vore bra att ha sådant tillgängligt inför att vi anordnar de externa aktiviteter som nämns i verksamhetsplanen.

Wester yrkar:

 • Att uppdra åt XX att beställa gratis kampanjmaterial från partiet, för föreningens räkning.

14) Mötet avslutande

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>