Kommunprogram för Norrköping

(Om du vill ladda ner kommunprogrammet som pdf, klicka här.)


Kommunprogram

Fri kollektivtrafik. Flera kommuner har gjort framgångsrika försök med fri kollektivtrafik. Varför inte Norrköping? Kollektivtrafiken finansieras redan idag till största delen med skattemedel. Tänk dig att kunna åka fritt med bussar och spårvagnar. Vilket lyft det skulle innebära för kommunen, för studenter, barnfamiljer, pensionärer, turister och näringsliv! Allt som krävs är politiker med visioner om att utveckla vår stad.

Större öppenhet. Det måste bli ett slut på de kommunala skandalerna! Under de senaste åren har vi fått stå ut med allt från mutade tjänstemän (avslöjade av Uppdrag Granskning), kraftiga fördyringar av byggnadsprojekt och arbetslösa som förnedrats och genomtvingats kroppsvisitationer i kommunala arbetsmarknadsprojekt. Norrköpings Tidningar har även tvingats dra kommunen inför domstol för att få ut offentliga handlingar som politiker och tjänstemän försökte mörka. Vi behöver en genomgripande kulturförändring, så att stadens politiker och tjänstemän ser sig som medborgarnas anställda och inte som dess chefer.

Fler bostäder. En av de största framtidsutmaningarna för Norrköping är bostadsbristen. Ungdomar, studenter och barnfamiljer får allt svårare att hitta bra boende. Piratpartiet vill avskaffa alla kommunala begränsningar för bostadsbyggandet, göra kommunala markinköp och fördela mark till fler aktörer för att få ner priserna. Låt oss idag bygga det Norrköping som våra barn kommer att känna nostalgi för i framtiden.

Starkt näringsliv. Norrköping lider av kroniskt hög arbetslöshet och har dessutom nyligen drabbats av flera stora varsel. Samtidigt hamnar kommunen i den absoluta bottenligan i mätningar av företagsklimatet. Den kommunala servicen gentemot företagen måste förbättras. Politikerna måste fatta att det är företagarna som är experter på företagande. Kommunen bör i högre utsträckning tillvarata och tillgängliggöra erfarenheten och kompetensen hos framgångsrika entreprenörer, för att stödja nya företagare och mindre företag som vill växa.

Vi vill ha ett mer modernt Norrköping som går i spetsen för Sveriges kommuner, istället för att backa in i framtiden. Vi vill ha ett ledande kulturliv, fritt internet i tätorten, verkligt brottsförebyggande arbete i utsatta områden och ett offentligt rum där medborgarna har makten.

Demokrati på riktigt

Piratpartiet tror att demokrati är något mer än att gå och rösta vart fjärde år. Medborgarna måste få större inflytande över politiska beslut.

För att detta ska vara möjligt måste kommunens arbete präglas av transparens och öppenhet. Det ska vara lätt för både media och medborgare att granska kommunen.

Vi vill se tydligare ansvarsfördelningar och en ökad möjlighet för medborgare att granska, följa, diskutera och vara delaktiga i aktuella kommunfrågor. Både media och medborgare ska kunna utkräva ansvar av kommunens politiker och tjänstemän.

■■ Motioner och medborgarförslag ska publiceras på kommunens hemsida, så att intresserade kommuninvånare snabbt kan se vilka frågor som är aktuella. Det ska vara möjligt att diskutera, kommentera och ge synpunkter innan beslut fattas.

■■ Kommunen och dess chefer ska inte efterforska identiteten hos den som kräver ut offentliga handlingar anonymt.

■■ Om kommunen finansierar eller upphandlar en verksamhet, exempelvis i skola eller äldrevård, ska den kräva samma offentlighetsprinciper som i kommunal verksamhet.

■■ Oavsett om kommunal verksamhet sker i offentlig eller privat regi ska personalen ha samma rätt att slå larm om missförhållanden, och det ska finnas ett fullgott skydd för personal som gör detta.

■■ Utlämnande av kommunens dokument ska ske så snabbt och enkelt som möjligt. Om inte särskilda skäl finns bör de kunna tillgängliggöras digitalt. Det ska gå att söka i innehållet i de dokument som publiceras på kommunens hemsida.

■■ Kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas som web-tv på kommunens hemsida.

■■ Information, statistik och databaser som sammanställs av kommunen och som inte är integritetskänslig för enskilda medborgare, ska vara fritt tillgänglig. Material som kommunens anställda tar fram på sin arbetstid eller köper in ska digitaliseras och göras fritt tillgängligt.

■■ Webbsidor och e-tjänster hos kommunen ska inte kräva att man har datorprogram från något visst företag.

Respekt för medborgarnas integritet

Det offentliga kan antingen förminska medborgarna eller ge dem de redskap som krävs för att de ska kunna nå sin fulla potential som samhällsmedlemmar. Det offentliga kan bygga på kontroll eller på frihet, på auktoritet eller på respekt och förtroende.

Piratpartiet anser att kommunen måste lita på sina medborgare och visa dem respekt.

■■ Hänsyn till den personliga integriteten måste vara vägledande vid allt politiskt beslutsfattande.

■■ Kommunens anställda eller skolelever får inte utsättas för godtyckliga drogtester.

■■ Låssystem till servicehus och kommunala bostadsbolag ska utformas så det inte är möjligt att spåra vem som kommit och gått genom dörrarna till privata hem.

■■ Betalning av kommunala tjänster ska inte lämna bestående elektroniska avtryck. Det ska vara möjligt att betala med kontanter.

■■ Information som kommunen samlar in om människor ska bara användas för det ändamål som angetts som syfte vid insamlingen, så att exempelvis uppgifter från bussars kortautomater inte hamnar hos säkerhetspolisen, och uppgifter från skolor inte används för att spåra papperslösa flyktingar.

Vi bygger ett tryggt, medmänskligt och roligt samhälle tillsammans

Det är inte kommunens politiker och tjänstemän som har sista ordet om Norrköpings utveckling. Kulturella och samhälleliga värden skapas av engagerade medborgare, dels som individer, dels i ideella organisationer.

Det offentliga rummet är en av våra viktigaste, men kanske mest bortglömda, gemensamma resurser. En större del av makten över stadsmiljön bör innehas av de människor som lever i och utnyttjar utrymmet.

Undersökningar visar att det mest effektiva brottsförebyggande arbetet är att få människor att bry sig om och känna stolthet över det område där de bor och verkar.

■■ Genomför områdessatsningar med grönområden, god belysning, skadegörelsebekämpning, konstinstallationer, samt bakgrundsmusik i exempelvis parkeringsgarage och stationsbyggnader.

■■ Kommunen bör arbeta systematiskt med olycksförebyggande arbete, så att Norrköping kan nå upp till Världshälsoorganisationens certifiering som ”säker kommun” och svenska livräddningssällskapets kriterier för ”vattensäker kommun”.

■■ Skapa utställningsplatser där allmänheten får chansen att placera ut konstobjekt och hobbyprojekt för allmän beskådan.

■■ Alla invånare i kommunens tätorter ska ha gångavstånd till en anslagstavla med möjlighet att annonsera vad som händer i närområdet.

■■ Bevara parker och grönområden.

■■ Vi vill förenkla för medborgare att driva allmänningar och att ta lokala initiativ för social gemenskap. Platser för ideellt arbete och allmänningar måste prioriteras vid stadsplaneringen.

■■ Tillåt medborgarna att utsmycka vissa väggar med graffiti.

■■ Kameraövervakning av det offentliga ska bara få förekomma i särskilda undantagsfall. Verkligt brottsförebyggande arbete ger mer trygghet än övervakningskameror. Transparens i statistiken över anmälda brott för olika kommundelar, kan ge fokus på var åtgärder behöver sättas in.

■■ Det bör finnas uppföljningsbara mål i kommunens handlingsplaner, för samarbetet med ideella organisationer.

■■ Ge ökat stöd till meningsfulla fritidsaktiviteter i skola, fritidsgårdar och frivilligorganisationer, som kan fånga upp ungdomar på glid.

■■ Kommunen ska stödja ideella organisationer i att skapa mötesplatser mellan dem som bott lång och kort tid i Sverige.

Mångfald med samma rättigheter och chanser för alla

Vi tror att Norrköping blir bäst när alla människor får bejaka sin särart och får en chans att bidra till samhället.

För att bygga ett gott samhälle behöver vi inte bara väletablerade normsvenskars åsikter. En 15-årig bög från Åby, en gömd papperslös flykting i Navestad, en 50-årig industriarbetare, en lattemamma i Knäppingsborg, en student vid Campus och en pensionär på Kneippen har minst en sak gemensamt. Samhället behöver just deras medverkan, tankar och åsikter för att utvecklas och förbättras.

■■ Kommunen ska noga se över regelsystem och deras tillämpningar för att identifiera och förändra sådant som missgynnar människor utifrån exempelvis härkomst, religion, sexuell läggning eller kön.

■■ Kommunen ska arbeta systematiskt för att förändra strukturer, attityder och arbetssätt som får till följd att människor missgynnas utifrån exempelvis härkomst, religion, sexuell läggning eller kön.

■■ Kriterier för kompetens måste sättas så att de inte diskriminerar utifrån kultur och inkluderar både sådana relevanta kompetenser som ofta hittas hos män och sådana som ofta hittas hos kvinnor.

■■ Kommunen ska värna alla människors rätt att själv styra över sin sexualitet, sin sexuella läggning och sitt val av partner utan att behöva frukta övergrepp eller trakasserier.

■■ Kommunen ska bidra till utveckling av utrustning som gör det möjligt för funktionshindrade att utnyttja den moderna informationstekniken.

■■ Norrköpings kommun bör ge skadestånd till funktionshindrade som diskriminerats genom bristande tillgänglighet i kollektivtrafik eller offentliga lokaler.

■■ Kommunen ska skydda alla människors rätt att utöva sina religioner och andra övertygelser, sina traditioner och livsstilsval.

■■ Kommunen ska stå upp för religionsfriheten. Till exempel ska buddisttempel, minareter och andra religiösa och sekulära församlingslokaler ha samma rätt som kyrkklockor att bidra till ljudbilden på offentliga platser.

■■ Skolan måste bli bättre på att låta elever som är nya i Sverige hamna på den nivå deras förkunskaper fungerar på. Svenskundervisning måste möta varje elev på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov. Senare delar av svenskundervisningen bör kunna integreras med arbete eller praktik.

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare, särskilt när det gäller att visa respekt för de anställdas integritet och att bejaka en mångfald av erfarenheter.

■■ Lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå. Alla anställda ska behandlas lika och respektfullt av både arbetsgivare och arbetskamrater.

■■ Kommunen ska utveckla ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man gör urval av vilka sökande som kallas till anställningsintervju.

■■ Kommunen ska sträva efter jämn åldersfördelning på arbetsplatserna. Föräldraledighet ska betraktas som en merit.

■■ Alla yrkeskategorier, oavsett utbildningsnivå, måste få fortbildning och kompetensutveckling.

■■ Ingen övervakning får ske av innehållet i kommunanställdas privata elektroniska kommunikation, även om de använder kommunens datorer eller uppkopplingar. Kameraövervakning i syfte att övervaka personalen på arbetsplatsen ska inte ska vara tillåten.

Medborgarnas rätt till information

Kommunen ska utveckla ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man gör urval av vilka sökande som kallas till anställningsintervju.

Möjligheten att ta del av information via internet – och att göra det anonymt – är en grundläggande förutsättning för ett modernt och demokratiskt samhälle.

■■ Ett ocensurerat och anonymt internet med hög hastighet ska finnas tillgängligt över hela kommunen på liknande villkor som elektricitet och rinnande vatten. Internettillgång och nödvändig utrustning för detta ska täckas av kommunens försörjningsstöd.

■■ Se till att hela stadskärnan täcks av avgiftsfri och anonym trådlös internettillgång.

■■ Biblioteken får inte ha regler som förbjuder låntagarna att ta del av någon viss information. Varje bibliotek ska erbjuda fri och anonym tillgång till internet.

■■ Trådlöst nätverk – som är inloggningsfritt, avgiftsfritt och anonymt – ska byggas ut på kommunens alla äldreboenden.

■■ Kommunen och dess bolag ska inte bidra till att censurera vare sig allmänhetens, anställdas, elevers eller patienters internettillgång.

■■ Webbsidor och e-tjänster hos kommunen och kommunalt finansierade verksamheter ska vara tillgängliga för funktionshindrade. Kommunen ska satsa på utbildning av äldre så att den nya tekniken inte skapar en barriär mellan samhället och de äldre.

Fler bostäder

Alla kommunens medborgare måste ha tillgång till bra boende. De etablerade politikerna har blivit tagna på sängen av Norrköpings invånarökning. Vi behöver fler bostäder av alla kategorier, exempelvis billiga hyresrätter, bostadsrätter och villor.

För att komma till rätta med bostadsbristen och lägga grunden till ett framtida livskraftigt Norrköping med god bostadstillgång krävs nytänkande och att vi vågar se vår kommun förändras.

Samtidigt som vi behöver få fler bostäder är det viktigt att skapa en god boendemiljö för alla kommuninvånare. Låt oss skapa det Norrköping våra barn kommer att känna nostalgi för.

■■ Avskaffa alla kommunala begränsningar kring bostadsbyggande.

■■ Bryt upp oligopolen i byggsektorn för att få ner byggkostnaderna. Fördela mark i mindre delar och till fler aktörer.

■■ Kommunen måste ta ett ökat ansvar för framförhållning i markinköp och planering. Som långsiktig aktör bör kommunen för bostadsändamål göra mark- och fastighetsinköp som andra aktörer inte kan få lönsamhet i.

■■ Höj intresset för bostadsbyggande i nya kommundelar genom utbyggd kollektivtrafik.

■■ Motverka segregering genom att planera för andra upplåtelseformer när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande, och genom att dela upp ny mark i mindre områden som tilldelas fler olika aktörer.

■■ Kommunen måste garantera alla invånare tak över huvudet och mat för dagen. Ingen åtskillnad ska göras baserat på faktorer som psykisk hälsa, medborgarskap, fas i livet eller socioekonomisk status.

Kultur åt alla

Skillnaden mellan ett trasigt och ett gott samhälle återfinns ofta i graden av kulturliv. Kultur är en grundläggande del av välfärden, av det sociala kitt som skapar sammanhållning och stolthet i en bygd.

Kulturen i Norrköping omfattar allt från gatukonst, idrottsevenemang och datorspelsföreningar till kommunala museer och musikskolor.

Möjligheten att ta del av och utöva kultur ska löpa som en röd tråd genom hela livet, från dagis till äldreboende.

■■ Fri entré på kommunala museer till alla utställningar.

■■ Institutioner som får stöd av kommunen ska arbeta för att göra sitt arbete tillgängligt digitalt, stimulera och lyfta nytt kulturskapande och inkorporera deltagarkultur i sin verksamhet.

■■ Vi vill ha kommunala ”kulturskolor” för barn och ungdomar, efter den kommunala musikskolans modell, där deltagare får möjlighet att förkovra sig i olika sorters kultur.

■■ Kommunens kulturinstitutioner – som bibliotek och museer – ska stimulera icke- kommersiell spridning och vidareutveckling av kultur.

■■ Kultur ska ha en naturlig plats i förskola, skola, arbetsliv, vård och äldreomsorg. Kommunen ska satsa på kultur för sjuka, äldre och funktionshindrade – kultur stärker, läker och stimulerar kognitiva förmågor.

■■ Bredda kulturbegreppet så att även sådana kulturyttringar som tidigare diskriminerats får samma förutsättningar som etablerade kulturformer. Skapa graffitiskolor och lagliga klotterplank. Erkänn datorspel och konsolspel som kultur och ge samma förutsättningar för kulturstöd till såväl nya som traditionella kulturformer.

■■ Kommunen ska stödja och uppmuntra kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur.

■■ Om kultur- eller idrottsarrangemang får bidrag från kommunen ska det vara tillåtet för kommunen och allmänheten att spela in och offentliggöra arrangemanget, så att alla kan ta del av upplevelsen.

Bibliotek

Bibliotek är toppen. De är som The Pirate Bay fast utanför nätet, fulla av information och kultur som är gratis för alla medborgare att ta del av.

Biblioteken står inför stora utmaningar att navigera i en värld där den nya tekniken gör tillgång till fri information och kultur till en brännande politisk fråga.

■■ Kommunen ska arbeta för att fjärrlån ska omfatta samtliga böcker som fritt lånas ut på något bibliotek i Sverige, även skönlitteratur.

■■ Biblioteken ska erbjuda en kontaktyta mellan upphovsmän och läsare, särskilt när det gäller nya och lokala kulturskapare.

■■ Stärk låntagarnas integritet genom krav på att lånehistoriken raderas skyndsamt. För låntagare som så önskar ska dock biblioteken kunna spara lånehistorik och hjälpa dem att hitta nya böcker som matchar deras intressen, och att finna likasinnade att diskutera och starta bokcirklar med.

■■ Biblioteken ska hjälpa medborgare att orientera sig bland fri kultur och information på internet.

■■ Biblioteken ska skapa en kontaktyta mellan digital och ickedigital text. Utrusta biblioteken med bokscanners och print-on-demand-maskiner där personer för självkostnadspris kan skapa e-böcker eller trycka e-böcker.

■■ Transparent inköpspolicy. Ge bibliotekarier tillräckliga resurser för att själva göra urval av böcker att köpa in i stället för att förlita sig på paket från bokhandel/industri.

■■ Transparent utgallringspolicy. Bibliotekarierna bör tydliggöra enligt vilka kriterier bokbeståndet gallras. Om möjligt bör listor över utgallrade böcker offentliggöras.

■■ Biblioteken bör i största möjliga utsträckning arbeta med fri och öppen mjukvara och uppmuntra sina samarbetspartners att göra detsamma.

Befria bibliotekens e-böcker

■■ E-böcker ska lånas ut till ett obegränsat antal låntagare på samma gång. Alla låntagare ska få låna obegränsat med e-böcker.

■■ Biblioteken ska samverka med bibliotek i andra kommuner för att bygga ett eget system för utlåning av e-böcker, fritt från kommersiella intressen. Det bör dessutom vara möjligt för invånarna att själva ladda upp egenproducerade e-böcker för utlåning, för att på så sätt stimulera den nya generationens författare.

■■ Utlåning av e-böcker ska vara tillgängligt utan krav på att ha datorprogram från något visst företag.

Framtidens förskola och skola

Skolan måste anpassas till hur samhället ser ut, så att den rustar eleverna och ger dem kunskaper och färdigheter som är användbara på riktigt i livet efter skolan. Lärare och annan skolpersonal måste få den kompetensutveckling som krävs, och arbetsformerna måste anpassas till de nya krav som ställs på skolan.

Skolan har också en demokratisk uppgift, nämligen att bidra till kritiskt tänkande medborgare med potential att delta i samhällets utveckling. Skolsystemet ska inte likrikta eleverna, utan ge alla elever förutsättning att utveckla sin särart och växa upp till självständiga individer.

■■ Skola och förskola ska lära eleverna att hitta, tolka, analysera och värdera information, och ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, skapa förståelse och att dra slutsatser.

■■ Lärartätheten i skolan avgör i vilken utsträckning undervisningen kan anpassas efter varje elevs behov. Skolpersonalens närvaro är även viktig i bekämpningen av mobbning Därför vill vi minska klassernas storlek.

■■ Skolan ska undervisa i studieteknik och stresshantering, så att eleverna får de bästa förutsättningarna att klara av skolgången och dra nytta av undervisningen.

■■ Lärarna skall erbjudas kontinuerlig fortbildning i informationsteknik, så att de håller sig a jour med utvecklingen och kan både förstå och vara med i vad eleverna gör.

■■ Kommunen ska säkerställa att alla lärare får fortbildning i undervisning om kritiskt tänkande.

■■ Förskola och skola ska ge varje barn möjlighet att utvecklas optimalt kunskapsmässigt, intellektuellt och socialt utifrån dess egna förutsättningar.

■■ Skolan ska vara sekulär. Den moderna religionsfriheten går före gamla traditioner.

■■ Skolor med bättre resultat ska inte ges några extra ekonomiska fördelar gentemot andra skolor eftersom det riskerar att leda till glädjebetyg.

■■ Alla kurser som ges på distans på Komvux ska kunna sökas av alla behöriga oavsett jobbsituation och tidigare studier.

Skolans arbetsformer

■■ Förskola och skola ska använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga. Elever måste tränas i att analysera informationsflöden, se mönster, tänka fritt och förhålla sig kritiskt till olika källor och påståenden.

■■ Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som välsorterade bemannade bibliotek.

■■ Kommunens skolor ska filma föreläsningar, genomgångar och andra liknande undervisningsmoment, och göra dem tillgängliga för elever och andra intresserade.

■■ Kommunens förskolor och skolor ska utnyttja de möjligheter den moderna informationstekniken skapar för att föra in omvärlden i den dagliga undervisningen, t.ex. genom att etablera samarbeten mellan både elever och lärare över geografiska avstånd och statsgränser.

■■ Minska lärarnas administrativa börda med modern informationsteknik, så att eleverna kan träna moment som rättas automatiskt utan att ta lärartid i anspråk.

■■ Skolorna ska dra nytta av den enorma mängd högkvalitativa föreläsningar som finns fritt tillgängliga på internet.

■■ Alla elever ska tidigt under sin skoltid under lekliknande former få prova att programmera så att de får känna att det är de som är datorernas herrar och härskarinnor. Skolan får inte låsa fast elever vid datorprogram eller sociala nätverk från något visst företag, utan så mycket som möjligt av arbetet ska ske i öppen programvara. Eleverna bör även få kunskaper i flera olika operativsystem.

■■ Större skriftliga prov i grundskolan och gymnasiet ska rättas anonymt för att undvika att en personlig koppling mellan rättare och elev påverkar betyget. Nationella prov ska betygssättas av lärare på andra skolor än den eleven går på.

Värna elevers integritet, medbestämmande och arbetsmiljö

■■ Elevers skolmiljö ska vara fri från kameraövervakning.

■■ Inga obligatoriska drogtester i skolan.

■■ Skolor ska inte ha rätt att övervaka elevers privata kommunikation.

■■ Eleven ska vara fri att själv välja sin klädsel i skolan, så länge den inte skapar hinder för undervisningen.

■■ Mobbning motverkas inte genom övervakning av datorer utan genom förebyggande arbete i förskolor och skolor, och genom att vi alla markerar för varandra när saker inte är acceptabla.

■■ Skollagens krav på medinflytande bör följas bättre av skolor, så att elever ges inflytande över utbildningen, får ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla den och hålls informerade i frågor som rör dem.

■■ Elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.

■■ En ökad närvaro i grundskolan av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter, som ska få kontinuerlig fortbildning.

■■ Alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ- frågor.

Kommunens ansvar för framtidens läromedel

■■ Kommunen ska uppmuntra lärare att vara med och utforma nya öppna läroböcker inom sina ämnesområden, genom att låta dem använda en del av sin arbetstid till detta. Kommunen ska även ekonomiskt stödja kollaborativa insatser för att producera material som används av skolorna.

■■ Kommunen ska efterfråga läromedel med öppna licenser i sina upphandlingar, så att de kan vidareutvecklas av de lärare som använder materialet, och enkelt och kostnadsfritt göras tillgängligt elektroniskt för alla lärare, elever och andra intresserade. Senast år 2025 ska alla läromedel i Norrköpings kommunala skolor och förskolor vara fritt tillgängliga med öppna licenser.

Äldre- och funktionshindrade

Ett samhälles kvalité beror på i vilken utsträckning det förmår att tillvarata alla människors resurser. Äldre samhällsmedlemmar är lika värdefulla och har lika mycket att bidra med som våra ungdomar.

I Piratpartiets Norrköping står mänskliga behov i centrum.

■■ Gamla, sjuka och funktionsnedsatta måste få möjligheter till mänsklig samvaro, tillgång till grönområden/natur och möjligheter att uppleva och utöva kultur.

■■ Många äldre och funktionsnedsatta står idag utanför den digitala världens möjligheter att knyta nya kontakter, uppleva och utöva kultur, skaffa sig information och enkelt kommunicera med myndigheter. Kommunen ska därför stödja utbildning och utveckling av utrustning som kan underlätta för äldre och funktionsnedsatta att utnyttja den moderna informationstekniken.

■■ Funktionshindrade ska ha samma möjligheter till deltagande som normalrörliga. Inför en ”hittelön” på 5000 kr. till medborgare som anmäler bristande tillgänglighet, i exempelvis gatumiljöer, restauranger, eller kollektivtrafik, till kommunen.

■■ Elektronisk övervakning kan inte ersätta mänsklig närvaro och trygghet. Ifall övervakningskameror används i äldrevården eller hemtjänsten får det inte leda till neddragningar av personal. Det måste också vara helt frivilligt för de äldre.

■■ Äldre som behöver vård ska få bo ihop med sin partner oavsett när man träffat denne.